Tilbud

Tilbudsgivningen omhandler normalt fire faser.

Den indledende kontakt

Kommer normalt i stand ved respons fra skovejeren på enten hjemmeside/omdelt folder eller ved personlig kontakt på skovejers ejendom hvor Skovingeniøren henvender sig. Er der basis for et samarbejde drøftes opgavens karakter og omfang og skovejer får herved en god fornemmelse af muligheder for udførelsen af opgaven.

Opgavebeskrivelse

Hvis skovejeren ønsker at gå videre med projektet efter den indledende kontakt, gennemgås opgaven i detaljer. Dette enten af Skovingeniøren alene eller sammen med skovejer. Denne detaljerede gennemgang giver godt arealkendskab og viden om bevoksningstypen og mulighederne på arealet.

Tilbudsgivning

Når opgavens omfang er fastlagt, kan der efter ønske fremsendes skriftligt tilbud, hvor alle delelementer af opgaveudførelsen beskrives. Det vil normalt dreje sig om beskrivelse af arealets udbredelse med kortbilag, redegørelse af terrænforhold, bevoksningstyper, hugstgrad og andre forhold omkring tynding/afdrift, aflæggeplads, særlige hensyn samt priser.

Ordrebekræftelse

Skovingeniøren henvender sig normalt til skovejer ca. én uge efter fremsendelse af tilbud. Her drøftes tilbuddets indhold og eventuelle spørgsmål diskuteres og afklares. Herefter indgås endelig aftale om opgavens udførelse.

Det fremsendte tilbud er naturligvis uforpligtende for skovejer.